Arbeidsområder

Systemanalyser

Analyser av tekniske/økonomiske problemstillinger ved nettutforminger. Lastflyt- og kortslutningsberegninger på maskenett og radialnett. Resultatet kan utplottes på lastflytdiagram eller datafiler. Pålitelighetsanalyser. Optimalisering av nettdriften. Tilstandskontroll av eksisterende anlegg, vurdering av muligheter for reperasjon og/eller oppgradering.

Finansieringsplaner

Kostnadsoverslag og utskiftningskalkyler. Lønnsomhetsberegninger, bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk. Risikoanalyser.

Forarbeider for konkrete anlegg

Traseundersøkelser, vurdering av klimalaster, informasjonsutveksling med grunneiere og offentlige etater. Utforming av konsesjonssøknader og oppfølging under konsesjonsbehandlingen. Konsekvensutredninger, herunder systemanalyser, utredninger om elektriske og magnetiske felt, landskapstilpasning, osv. Utarbeidelse av skjønnsgrunnlag. Stikking og profilering av linjetrase og byggetomter. Utføres vanligvis ved hjelp av totalstasjoner og automatisk opptegning av terrengmodell/profil. Grunnundersøkelser. Forprosjektering med optimalisering ved hjelp av selvutviklet dataprogram som kommuniserer med AutoCad og ledningsberegningsprogram. Utsetting av masteplasser med tilhørende profilering og bonitering. Visualisering, dvs. konstruksjoner kan inntegnes i 3D på innskannede/digitale foto av spesielle landskapsparti.

Prosjektering

Utførelse av detaljprosjektering. Statiske beregninger av master, fundamenter, liner og tilbehør. Uttegning av master og detaljer. Spesifisering og mengdeberegning. Byggemeldinger og innhenting av krysningstillatelser. Teknisk dokumentasjon.

Bygningskonstruksjoner

Statiske beregninger ved hjelp av dataprogrammer som f.eks. StaadPro. Prosjektering av stål-, betong-, aluminium- og trekonstruksjoner etter Eurocode eller amerikanske standarder.

Anbud, byggekontroll

Utarbeidelse av anbudsdokumenter, innhenting og vurdering av anbud, kontraktsforhandlinger og kontrakt, oppfølging og kontroll i byggetid.

Kvalitetssikring

Kvalitetsikringssystemet er bygget opp etter ISO 9001:2015 og sertifisert av DNV GL. Våre HMS-rutiner skal også sørge for å ivareta byggherrens interesser og HMS-ansvar i prosjekteringsfasen i hht. "Byggherreforskriften".

Kvalitetssikring omfatter: